گزارش

رهنورد زریاب: دولت ما و دولتمردان برای پدیده‌هایی به نام هنر، فرهنگ و ادب هیچ ارزشی قائل نیستند

گزارش همایش داستانی ایران و افغانستان: قم

اکنون ادبیات داستانی بهترین خاستگاه چندصدایی برای رسیدن به چنین گفتمانی را در خود دارد و قادر است پیچیدگی‌های فرهنگ‌های مختلف را برای همگان باز ‌کند تا فهم بهتری از جوامع بیابیم. از این رو، به‌نظر می‌رسد هم‌زبانی می‌تواند بهترین راه برای تعامل اندیشه...

{ نوشته ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ذیل داستان | گزارش}

امکان رمان دینی

سخنرانی دکتر سیدمحمدتقی چاوشی در سلسله نشست‌های تحت عنوان رمان دینی در جشنواره‌ی هنرهای آسمانی قم

وقتی صحبت از امکان چیزی می شود بی تردید بحث فلسفی ست و تنها این فلسفه است که از امکان امور می گوید. «فیشته» در کتاب «تعلیم دانش» می گوید: «وقتی کانت از امکان تحقق تجربه صحبت کرد، بحث از تجربه شانیتی فلسفی یافت.»...

{ نوشته ۲۹ دی ۱۳۹۵ | ذیل داستان | گزارش}

حقوق مادی و معنوی مطالب این وب‌گاه برای الف‌یا محفوظ است. © 2017
ساخت نیمروز