گویا این روزها BOOK REVIEW یا مرورنویسی میان کتاب‌خوانان و نویسندگان داخلی مورد اعتناست. به نظر می‌رسد دلیل این اعتنا و استقبال پیش‌فرضی است که میان ریویو و نقد مرزهای معناداری می‌بیند و بر همین اساس از نویسندگان انتظار دارد به جای نقد به ریویو روی بیاورند. ما در الف‌یا – چنان که در این پرونده نشان داده‌ایم- تفاوت معنا‌دار و مرز مشخصی میان نقد و ریویو‌نویسی نمی‌بینیم و بر این باوریم که حجم بسیاری از مطالبی که در این سال‌ها به نام «مرور کتاب» بر کتاب‌های ایرانی نوشته شده، چیزی جز کلاژی از گزارش و تعاریفی جانبدارانه از خوب بودن لحن و نثر کتاب‌ها، موفقیت نویسنده در اثر جدید و پرداخت عالی او نیست. کاری که به اشتباه هم ریویو و مرور خوانده می‌شود و هم در مقابل نقد قرار می‌گیرد و به عنوان جایگزین آن توصیه می‌شود. در این پرونده موقتا واژۀ «مرور» را معادل «ریویو» گرفته‌ایم اما منتظر اظهار نظر تخصصی کارشناسان ترجمه برای معادل‌گزینی این واژه خواهیم ماند. در این پرونده علاوه بر ارائۀ مطالبی دربارۀ ریویو، چند پایگاه اینترنتی و چند ریویونویس معروف در این حوزه را هم معرفی کرده‌ایم تا علاقمندان بتوانند به آنها رجوع کنند. همچنین نیم‌نگاهی هم به مقولۀ «نقد» داشته‌ایم و برای فهم تفاوت آن با مرور، با دکتر سیدحسن اسلامی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. به همین بهانه، فضای تازه‌ای را هم در الف‌یا در نظر گرفته‌ایم با نام : کتابخانۀ الفیایی‌ها. شما هم از این پس می‌توانید با توجه به قواعد و نکات مرورنویسی، ریویوهای خودتان از کتاب‌های ادبی که خوانده‌اید را با دیگر خوانندگان الف‌یا به اشتراک بگذارید و در عین حال بر اساس ریویوهای دیگر نویسندگان دربارۀ خواندن یا نخواندن کتاب‌هایی که نخوانده‌اید تصمیم بگیرید.