خانه / ما

ما

مجله ی آنلاین ادبی « الفیا » ، مجله ی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان است که در حوزه ی داستان ، شعر و مستند نگاری قلم می زند.

مدیر مسوول: مهدی قزلی

سردبیر : مسعود دیانی